Online slovník - O

O

Oblastní odbory I. správy

Oblastní odbory I. správy FMV plnily funkci oblastních rezidentur centrály. Jejich pracovní náplň vyplývala z plánů práce a zaměření jednotlivých linijních odborů I. správy. Jejich působnost byla omezena na území ČSSR souvisící s administrativním územním uspořádáním. Činnost byla zaměřena na vyhledávácí činnost, verbovky, vysílání agentury do zahraničí, řízení agentury v ČSSR a v jednotlivých případech i řízení agentury v zahraničí.

 • Oblastní odbor I. správy FMV - Praha (96. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - České Budějovice (99. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Plzeň (81. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Ústí nad Labem (84. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Hradec Králové (90. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Brno (87. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Ostrava (93. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Bratislava (70. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Banská Bytrica (78. odbor)
 • Oblastní odbor I. správy FMV - Košice (75. odbor)

Od 1.7.1980 zména názvů na Oblastní odbor StB Praha, atd.

Od 1.1.1983 Oblastní odbor StB Praha v počtu 25 míst byl začleněn pod centrálu.

Viz také: 1. správa FMV

Odbor dokumentace nelegální rozvědky
 • do r. 1968: 10. odbor, v období 1969-1971: 1. odbor Správy D, v období 1974-1989: 18. odbor

Vedení:

 • zástupce náčelníka odboru kpt. Josef Sabo "Bártek" (1982 -

Odbor I. správy prováděl vhodné operativní opatření k získání pravých dokladů, úprav a zápisů do matričních, školních a zaměstnaneckých spisů a evidencí v ČSSR a v zahraničí, zhotovoval krycí doklady a legalizoval cesty do zahraničí. Dále vytvářel základní podmínky pro legalizování pobytu nelegálních rozvědčíků v zahraničí. Agenturně rozpracovával dokumentační báze v zájmových zemích s cílem získání informací potřebných pro legalizaci pobytu nelegálních rozvědčíků a agenturu schopnou provádět potřebnou pomoc a zásahy. Odbor navrhoval a rozpracovával bezpečné trasy pro vysazování a stahování neleg. rozvědčíků a zajišťoval je odpovídajícími doklady. Odbor dále prováděl obranu dokumentace za účelem zvyšování bezpečnosti nel. rozvědčíků  v době jejich pobytu v zahraničí a utajení metod práce nelegální rozvědky.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka

Odbor psychologických operací

Viz: 36. odbor I. správy

Odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky
 • 13. odbor (1968), 3. odbor Správy D - spojení s nelegální rozvědkou (1969) 4. odbor Správy D - technický (1969-1971), Odbor spojení a operační techniky (1971-1974), 28. odbor - odbor agenturně operativní techniky a prostředí (1974-1990)

Náčelník:

 • pplk. Jaroslav Mišík "Císařík" (1971 - 1974)

Zajišťoval agenturní krátkovlnné rádiové spojení jednosměrné i obousměrné pro nelegální rozvědku, agenturu rozvědky i ostatních operativních součástí MV v kapitalistických státech. Vybavoval pracovníky a agenturu nelegální rozvědky prostředky spojení a šifrovým materiálem. Vyvíjel nové spojovací metody a navrhoval vývoj a zlepšení používané agenturní techniky a vybavení spojovacích pracovišť. Vyvíjel a zhotovoval individuální spojovací prostředky. Zajišťoval školení v odborných disciplínach spojení, šifrování, agenturní fotografie a mrtvých schránek. Prováděl závěrečné úpravy mrtvých schránek před nasazením do akcí v zahraničí. Náčelník odboru řídil výuku a nasazování tajnopisných prostředků pro celý resort ministerstva vnitra.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka, 50. odbor I. správy

Odbor zahraniční kontrarozvědky
 • od 1.3.1963 - 9. odbor (odbor zahraniční kontrarozvědky), 6. odbor, součást Správy B (1969 - 1971), Zvláštní odbor Federálního ministerstva zahraničních věcí (1971-1975), 26. odbor (1978 - 1990)

Vedení:

 • 1969 - 1971 viz: Správa B
 • 1971 - 1974 náčelník pplk. Jiří Brůna "Bradáč"
 • 1978 - 1983 náčelník pplk. Karel Vodrážka "Budín"
 • 1978 - zástupce náčelníka pplk. Juraj Katana "Hičák"
 • zástupce náčelníka v r. 1987 - kpt. PhDr. Stanislav Šimek "Cibula"

Z formálního hlediska odbor zabezpečoval úsek kontrarozvědných a rozvědných center, úsek emigrace a obrany rezidentur v zahraničí. Jednalo se o trvalé sledování činnosti bezpečnostních a speciálních služeb státu v zemi, kde rezidentura sídlila, sledoval činnost čs. emigrace vůči pracovníkům ZÚ. Jednalo se o odbor obrany aparátu rozvědky včetně kádrových pracovníků v zahraničí. Byl brán jako operativní odbor, proto měl své příslušníky vysazené i na československých zastupitelských úřadech. V letech 1974-1978 byl zrušen a jeho agenda byla převedena na teritoriální odbory politické rozvědky. Od prosince 1978 znovuobnoven jako 26. odbor.

V říjnu 1988 v rámci reorganisace se do odboru sloučil dosavadní odbor emigrace a ideodiverzních centrál (31. odbor). Odbor tak rovněž plnil úkoly při odhalování plánů podvratné činnosti a tajných operací speciálních služeb kapitalistických států proti ČSSR a zemím soc. tábora. "Zabezpečoval a plnil úkoly při odhalování podvratných plánů imperialistických zemí za přímého využití nepřátelské emigrace, Vatikánu, sionismu a stanovených ideodiverzních center."

Viz: 1. správa FMV, Správa B, 31. odbor I. správy

Odborná škola I. správy
 • 19. odbor - kádrový a školský (1963), 14. odbor - kádrový a školský (1968), odbor "R" kádrový a školský (1969-1971), Odborná škola I. správy SNB (1989)

Vedení školy:

 • mjr. Vladimír Stern "Štern" (náčelník školy od  1968)
 • pplk. Zdeněk Skoba "Sýkora" (náčelník školy od 1. ledna 1972)
 • mjr. Josef Fiala "Týl" zástupce náčelníka odb. školy od února 1972
 • pplk. PhDr. Vítězslav Litera "Lučan" (náčelník školy od 1. září 1972 - 1981)
 • mjr. Ing. Miroslav Dopita, CSc. (náčelník školy od 1. února 1983 - )
 • pplk. Anna Helmichová (náčelník katedry cizích jazyků 1982 - 1987)

Zaměstnanci, kteří byli nově získáni, se učí ve zvláštní škole methodám a způsobům provádění výzvědné práce, politické thematice a cizím jazykům. (Statut I. správy MV, TRMV č.100/1954)

V r. 1968 byla škola umístěna ve vile Na Zátorce v Bubenči, nedaleko Špejcharu. Zajišťovala výchovně vzdělávací proces a přípravu poddůstojníků a důstojníků I. správy FMV na výkon služebních činností v oblasti jazykové, politické, oblasti bezpečnosti a bojové přípravy. Odborná škola organizovala jazykové, postgraduální a speciální účelové kursy pro pracovníky I. správy, organizovala a zabezpečovala studium příslušníků I. správy na fakultě StB VŠ SNB - rozvědná třída. Škola byla teoretickým pracovištěm při rozpracování podkladů rozvědné činnosti. K 1.7. 1980 prošel odbor reorganizací. V r. 1989 měl strukturu: vedení a katedra jazyků.

V létě 1969 absolvovalo 5. běh roční školy 18. příslušníků I. správy a ještě v letních měsících emigroval npor. Stanislav Kaplan "Daníček" do Francie a celý ročník tak byl dekonspirován.

Viz také: 1. správa FMV