Online slovník - 5

5

50. odbor I. správy

Vedení odboru:

 • 1971 - 1974 náčelník pplk. Jaroslav Myšík "Císařík"
 • 1974 - náčelník pplk. JUDr. Josef Kostka
 • 1972 - 1974 zástupce náč. odboru mjr. Ing. Jiří Adámek
 • 1972 - zástupce náč. odboru pplk. Karel Knor "Kořínek"
 • 1984 - 1990 náčelník pplk. Josef Mánek "Došek" (od r. 1981 zástupce náčelníka odboru)

Odbor spojení zabezpečoval šifrové, telekomunikační a kurýrní spojení pro potřeby I. správy, vnitřní a organizační správy FMV, II. a XIII. správy SNB. Odbor zejména realizoval spojení pro ústřední výbor KSČ, úřad předsednictva vlády ČSSR, Federální ministerstvo zahr. věcí (FMZV), Federální ministerstvo zahr. obchodu a prostřednictvím FMZV i pro další ministerstva.

Kompletně celý šifrový provoz rozvědky byl dáván k dispozici KGB. Od září 1968 dokonce v prvotisku. Protože KGB znala dešifrované telegramy, znala pochopitelně i šifru a mohla si kdykoliv ověřit, zda čsl. rozvědka nepodvádí a plně informuje KGB o své aktivitě.

V případě kurýrních zásilek po otevření zapečetěné zásilky dostal řídící orgán do ruky pouze osobní dopisy od svého partnera na residentuře. Vlastní zásilka se vracela řídícímu orgánu do rukou až se značným zpožděním týdne nebo deseti dnů. Obvykle byla korespodence popsána po straně jak poznámkami náčelníků, tak ruskými poznámkami poradců. Dokonce i osobní dopisy, které měly být náhradou za neformální diskusi mezi důstojníkem v poli a jeho řídícím orgánem na centrále, nebyly bezpečné a oba partneři se vyhýbali věcem, které by je mohly zkompromitovat

Viz také: odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky

52. odbor I. správy

Vedení:

 • od dubna 1975 zástupce náčelníka odboru pplk. Václav Králik
55. odbor I. správy
 • 21. odbor, 15. odbor (1964-1969), 1. odbor Správy E (1969-1971). odbor operativní mechanické evidence, od r. 1974 - 55. odbor (automatizace a evidence)

Náčelníci:

 • 1961 - 1963 (?) náčelník mjr. Rudolf Uher "Ulman"
 • 1975 - 1976 pověřen zastupováním ve funkci náčelníka mjr. Josef Lenský "Hladiš"
 • 1984 - 1990 náčelník mjr. Ing. Miroslav Žilka "Škoda"

Odbor byl odpovědný za úsek operativní evidence, registrace a archivu. Zajišťoval, řídil a kontroloval způsob provádění registrační, evidenční, svazkové a archivní agendy:

 • prováděl registraci, evidování a statistické zpracování všech nově zavedených a archivování již ukončených svazků,
 • vedl celostátní evidenci zájmových osob, zajišťoval a prováděl v ní veškeré změny a v denní službě prováděl lustrace,
 • na základě pověření náčelníka správy prováděl kontrolu všech agenturně-operativních svazků z hlediska dodržování povinností a zásad stanovených platnými předpisy,
 • vyhledával, soustřeďoval, vyhodnocoval, prováděl výpisy z archivovaných svazků
 • vedl centrální evidenci blokovaných osob
 • v souvislosti se zaváděním výpočetní techniky realizoval převod evidencí do počítačové podoby a budoval informační systémy I. správy

V roce 1967 se započalo s budováním automatizovaného informačního systému I. správy jako jednoho ze subsystému resortního integrovaného informačního systému s možností využití informací subsystémů jiných složek FMV. Odbor připravoval agendy pro automatizované zpracování na výpočetní technice. Jednotlivé projekty - systémy měli označení:

 • P7 - rozbor využití pracovní doby kolektivu i jednotlivce
 • P18 - kádrová evidence (započato 1971, projekt dokončen 1975)
 • P24 - hodnocení informační činnosti po linii pol. zpravodajství (zahájeno 1974, v provozu od 1975)
 • P24/21 - hodnocení informační činnosti po linii spec. služeb (zahájeno 1975, v provozu od 1976)
 • P31 - americká zahraniční služba (podsystém LILIE) - budování zahájeno 1969
 • P38 - kádrová evidence pracovníků FMZV - od r. 1971 - v rutinním provozu, projekt sloužil na plné přikrytí pracovníku rozvědky v legalizaci na FMZV
 • P43 - evidence zájmových osob (později Sjednocená evidence zájmových osob a svazků) - započato již v r. 1966, v r. 1976 převod na novou výpočetní techniku
 • P47 - osoby činné ve speciál. služeb protivníka - započato od r. 1967
 • P53 - zpravodajský paušál (zahrnuje bývalé projekty P50, P51 a P52), spolupodílí se Správa vývoje automatizace FMV, 1974 rutinný provoz

Organizace 55. odboru v r. 1976 (početní stav)

V r. 1989 odbor také plnil funkci národního orgánu ČSSR v mezinárodní integraci státobezpečnostních informací - Systém sjednocené poznatků o nepříteli (SSEP), zajišťoval v rámci budování automatizovaného informačního systému I. správy technické řešení projektů a jejich provozování.

Viz také: 1. správa FMV, Správa E

57. odbor I. správy
 • odbor Afrika, Blízký a Střední Východ, od r. 1988 sloučen s 57. odborem (Ásie) - odbor Afrika, Střední a Dálný Východ

Náčelník odboru:

 • od dubna 1975 náčelník odboru pplk. JUDr. Emil Hrušecký "Hejl"
 • 1975 - 1977 zástupce náčelníka odboru pplk. René Kraus "Kinský"
59. odbor I. správy
 • odbor hosp. zabezpečení a služeb (1971 - 1974), ekonomicko-technický odbor (do 1975), hospodářský odbor

Vedení:

 • 1971 – 1974 náčelník odboru mjr. Jiří Listopad "Lesný" (od 1974 zástupce náč. odboru)
 • 1974 – 1979 náčelník odboru pplk. Miroslav Prokopec
 • 1980 – 1984 zástupce náč. odboru mjr. Zdeněk Hurdálek
 • 1981 – 1990 náčelník odboru mjr. JUDr. Jaroslav Henzl (od 1979 zástupce náč. odboru)

Vypracovával návrhy plánů materiálního a finančního zabezpečení I. správy, vedl stanovené operativně-technické účetní evidence, prováděl účetní službu a pokladní činnost. Odpovídal za materiální a finanční zabezpečení úkolů I. správy. Zpracovával rozbory hospodaření s finančními a hmotnými prostředky I. správy, zajišťoval údržbu a opravy nemovitostí přidělených k užívání I. správě. Zabezpečoval a prováděl opatření vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce a protipožární ochraně. Dále zajišťoval po finanční a materiálové stránce činnost I. správy pro období branné pohotovosti státu. Zabezpečoval automobilní provoz pro potřeby správy a odpovídal za hospodárné využití přidělených dopravních prostředků. Vedl evidenci žadatelů o byty a zajištuje rekreaci příslušníků I. správy, odpovídal za vnitřní spojení po stránce administrativní-technické a materiální.

Ekonomický odbor se v r. 1989 vnitřně členil na:

 • vedení odboru
 • Vnitřní skupina
 • 1. oddělení – Finanční a plánovací
 • 2. oddělení – Automobilní služba
 • 3. oddělení – Materiálně-technické zabezpečení (MTZ)
 • 4. oddělení – Stavebně ubytovací