Online slovník - 3

3

31. odbor I. správy
 • odbor emigrace (1971-1974), 31. odbor (1974-1988), 26. odbor (1988-1990) - zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace

Vedení odboru:

 • 1971 – 1984 náčelník mjr. Jan Penčík "Pozorný"
 • 1984 – 1989 náčelník pplk. Milan Jelínek "Brodský"

Odbor I. správy MV rozpracovával aktivní protičeskoslovenská a protisocialistická centra a prominenty čs. emigrace. Získaval poznatky o politické a "ideodiverzní" činnosti emigrace s cílem odhalování pomáhačů v ČSSR, odhalování vlivu a kanálů na komunistické pokrokové strany v kapitalistickém světe a odhaloval kanály spojení do ČSSR. Prováděl aktivní opatření k ovlivnění emigrace a likvidace protistátní a protisocialistické aktivity.

Odbor v rámci reorganisace v r. 1988 sloučen do 26. odboru.

Viz také: 1. správa FMV, 26. odbor I. správy

33. odbor I. správy

Viz: 25. odbor I. správy

36. odbor I. správy
 • desinformační oddělení (1963), Odbor aktivních opatření a desinformací - 8. odbor (1964-1968), 1. oddělení 3. odboru Správy B (1969 - 1971), Odbor psychologických operací I. správy FMV (1971-1974), 36. odbor - aktivních a vlivových opatření (1974 - 1989)

Vedení odboru:

 • od 1. ledna 1963 – 1964 náčelník kpt. Jaromír Zbořil Zajíc
 • od 1. února 1964 – 1969 náčelník mjr. Jiří Stejskal Borecký
 • 1969 – 1971 náčelník pplk. PhDr. Jan Ondrovčák Ostrovský
 • 1971 – 1973 náčelník kpt. JUDr. Emanuel Havlík Hlavsa
 • 1973 – 1974 náčelník pplk. Josef Němec Nový“ (zástupce náčelníka odboru od 1972)
 • od 1. června 1974 náčelník plk. PhDr. Jan Ondrovčák Ostrovský
 • 1977 - 1981 zástupce náčelníka odboru pplk. Jaroslav Škaroupka "Škácha"
 • 1979 zástupce náčelníka odboru pplk. František Šefr "Pála"
 • od 1. října 1988 náčelník mjr. Jaroslav Sládeček Pánik

Odbor I. správy MV, který řídil a prováděl psychologické akce a operace v souladu se zaměřením rozvědky v oblastech politické, ekonomické, vědecko-technické, vojenské, boje proti emigraci, boje proti speciálním službám, boje proti nástrojům psychologické války nepřítele. Aktivní opatření (AO) byla realizována v samostatných operacích, které komplexně a dlouhodobě sledovaly strategické cíle konkrétní sledované problematiky (např. podpora  „mírového“ hnutí v západní Evropě, kompromitace NATO, exilu či disentu v ČSSR). Operace prováděné specifickými rozvědnými formami práce zejména v kapitalistických a rozvojových státech  měly na sebe navazovat a postupně gradovat.

Smyslem aktivních a vlivových opatření bylo ovlivňovat postoje a jednání jednotlivců, skupin osob a obyvatelstva určité zájmové oblasti či rozhodovacích center ve prospěch zahraniční politiky komunistického bloku. Systematická vlivová opatření jako první z útvarů Státní bezpečnosti zavedla  I. správa MV, která v roce 1964 rozšířila specializované pracoviště rozvědky na 8. odbor aktivních opatření. V průběhu šedesátých let byla vybudována malá pracoviště DEZO také u kontrarozvědné správy a vojenské kontrarozvědky. Jejich činnost byla koordinována  s obdobným  aparátem  zpravodajské  správy  Generálního  štábu (ZSGŠ).

Speciální pracoviště I. hlavní správy KGB ve spolupráci s identicky zaměřenými  úseky  satelitních  rozvědek  produkovala  ohromné  množství  falešných či  cíleněých  zaměřených  informací.  Zájmem  sovětského  bloku  bylo  využívat  dezinformací  a  jiných  aktivních  opatření  namířených  proti zemím hlavního  protivníka.

Vlivovou politiku příslušná směrnice definovala jako souhrn opatření k podpoře či prosazování zájmů komunistického Československa i celého sovětského bloku. Jednou z forem byla tajná aktivní opatření, jejichž náměty povinně předkládal každý operativní úsek rozvědky, dále pak dezinformační činnost určená k dezorientaci profesionálního protivníka. Při organizaci aktivních opatření se rozvědky zaměřovaly zejména na organizování, podporu anebo využívání masových či jiných významných akcí, ovlivňování politiky prostřednictvím vysoce postavených osobností, organizací a skupin, využívání věrných napodobenin dokumentů včetně periodik a letáků (operace Neptun), diskreditaci či skandalizaci osob, dezinformování nepřátel a zpravodajské hry pod cizí vlajkou. Specifickou oblastí byly demonstrativní aktivní opatření (DAO) anebo tzv. ostré akce.

V období let 1971-1974 měl odbor kolem 48 pracovníků. K 1.7.1978 došlo k reorganizaci 36. odboru a k 1.12.1979 bylo u odboru zrušeno agenturně operativní oddělení v počtu 11 míst.

V roce 1989 měl 36. odbor strukturu:

 •  Vedení odboru
 •  Vnitřní skupina
 •  Technická skupina
 •  1. oddělení – Politický úsek
 •  2. oddělení – Ideodiverzní centrály (IDC)

Viz také: aktivní opatření, 1. správa FMV, Správa B

37. odbor I. správy
 • 4. odbor politické rozvědky - germánsky (1956-1963), 2. odbor politické rozvědky (1964-1968), 2. odbor Správy A (1969-1971), odbor - Německo, Rakousko, Holandsko (1971-1974)

"Pro I. správu MV ČSR má prvořadý význam proniknutí do výzvědných a kontrarozvědných orgánů Rakouska a Záp. Německa, jakož i do výzvědných orgánů USA, Anglie a Francie, které se nacházejí na území Rakouska a Záp. Německa, jelikož jsou dvěma hlavními základnami pro vysílání buržoasních rozvědek do ČSR a jiných lidově-demokratických zemí." (z plánu činnosti I. správy MV 1957-58)

Vedení odboru:

 • 1956 – 1962 náčelník kpt. Milan Michel Mozr
 • od 1.9.1962 náčelník mjr. Zdeněk Skoba „Sýkora
 • 1964 – 1970 náčelník odboru mjr. RSDr. Václav Táborský "Majer"
 • 1969 – 1981 náčelník pplk. JUDr. Miroslav Burgr „Bareš"
 • 1971 – 1974, 1978 – 1981 zástupce náč. odboru pplk. Věroslav Sobotka „Štros"
 • 1972 – zástupce náč. odboru  pplk. Jiří Karbus "Kuchař"
 • od 1.7.1981 – 1984 náčelník mjr. Vilém Václavek „Kainar
 • od 1.6.1984 pověřen řízením, od 1.3.1985 náčelník mjr. JUDr. Oldřich Vaca „Drtina“
 • od 1.10.1988 náčelník mjr. JUDr. Karel Platl „Falkman“

V letech 1974 - 1990 odbor politické rozvědky. Těžiště spočívalo v rozvědné činnosti na teritoriu Spolkové republiky Německo. V zahraničí operoval z rezidentur Bonn, Frankfurt nad Mohanem, Západní Berlín, Vídeň, Haag a zajišťoval kooperaci k problematice SRN s rezidenturami dalších odborů politické rozvědky. V ČSSR organizoval a prováděl rozpracování využitelných domácích bází a báze vízových cizinců v úzké spolupráci s II. správou FMV.

Koncem šedesátých let byl získán ke spolupráci důležitý agent s krycím jménem Pedagog. Pracoval jako zástupce ředitele školy pro pracující ve Frankfurtu nad Mohanem. Byl velmi aktivní v SPD. Počátkem osmdesátých let získal ke spolupráci, pod cizí vlajkou (pravděpodobně Mossadu) agenta s krycím jménem Haribo. Ten byl poslancem braně - bezpečnostního výboru Bundestagu. V hodnocení z konce osmdesátých let je agent Pedagog, považován za „nosnou agenturu celého odboru..." Na jaře 1990 navštívil sjezd obnovené ČSSD. V případě agenta Hariba, který byl zároveň agentem východoněmecké Stasi, šlo o jediného spolupracovníka řízeného v osmdesátých letech pod cizí vlajkou.

V řízení odboru byl v letech 1982 - 1986 „dobroželatel" - špičkový agent Meson (Clyde Lee Conrad) - štábní poddůstojník americké 8. pěchotní divize v Spolkové republice Německo dodával ČSSR a Maďarsku tajné informace NATO, které sovětská KGB vysoko hodnotila.

V roce 1988 dochází ke sloučení 37. a 42. odboru a nově měl 37. odbor strukturu:

 • vedení odboru
 • vnitřní skupina
 • 1. oddělení – NSR, Západní Berlín
 • 2. oddělení – Rakousko, Švýcarsko, Bern, Ženeva
 • 3. oddělení – V. Británie, Itálie, Španělsko, Portugalsko
 • 4. oddělení – Francie, Belgie, Holandsko
 • 5. oddělení – Balkán

Viz také: 1. správa FMV, politická rozvědka, 42. odbor I. správy