Online slovník - 2

2

2. správa FMV

II. správa SNB, Hlavní správa kontrarozvědky SNB, vznikla při reorganizaci Federálního ministerstva vnitra k 1. říjnu 1988 sloučením bývalých správ pro boj s vnějším nepřítelem (dříve II. správa FMV), pro boj s vnitřním nepřítelem (dříve X. správa FMV) a ochranu ekonomiky (dříve XI. správa). 
Podle organizačního řádu Hlavní správy kontrarozvědky z 15. března 1989 jí byly uloženy tyto hlavní úkoly: odhalování nepřátelské činnosti rozvědek na území ČSSR; odhalování nepřátelské činnosti občanů ČSSR a cizinců, kteří ji na území ČSSR provádí ve spojení s cizími zpravodajskými službami; odhalování, předcházení a zamezení nepřátelské činnosti osob ohrožující vnitřní pořádek ČSSR; provádění kontrarozvědných opatření proti ideologické diverzi; provádění kontrarozvědné ochrany vymezených objektů; podíl ve spolupráci s rozvědkou na pronikání do centrál nepřátelských zpravodajských služeb (včetně účasti na tzv. zpravodajských hrách); podíl na ochraně státního tajemství ČSSR; podíl ve spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou na ochraně vojenských objektů (včetně míst dislokace sovětských jednotek); uplatňování preventivně výchovných prostředků s cílem předcházet nebo zamezovat nepřátelské činnosti; zamezení činnosti teroristů nebo teroristických skupin na území ČSSR; pronikání do prostředí zastupitelských úřadů a odhalování zde působících rozvědčíků.
Z hlediska struktury bylo také zjevné zaměření Hlavní správy kontrarozvědky. Existovaly zde odbory:

 • pro boj s tzv. vnějším nepřítelem (1. odbor – zaměřený na USA a země Latinské Ameriky, 2. odbor – SRN a Rakousko, 3. odbor – Velká Británie, Francie a další státy NATO, ochrana Federálního ministerstva zahraničních věcí, 4. odbor – afro-asijské státy, terorismus, převaděčské organizace, ochrana sovětských vojsk); 
 • odbory na ochranu ekonomiky (5. odbor – předvýrobní sféra, průmysl, zemědělství, 6. odbor – ochrana Federálního ministerstva zahraničního obchodu, podniky zahraničního obchodu, obchodní zastoupení zahraničních firem, 7. odbor – dopravy, spoje, energetika, 8. odbor – ochrana státního, hospodářského a služebního tajemství); 
 • odbory pro boj s vnitřním nepřítelem (9. odbor – církve, náboženské společnosti, sekty, 10. odbor – kontrarozvědné rozpracování nepřátelských uskupení /pravicové a antisocialistické síly, bývalí komunisté; letáky, ČSL, ČSS, odbory; nezávislé iniciativy, Charta 77, VONS, Hnutí za občanskou svobodu, Strana demokratického socialismu/, 11. odbor – mládež, věda, školství, kultura, 12. odbor – ideodiverzní centra a emigrantské organizace). 

Úkoly Státní bezpečnosti zůstávaly směrem k protirežimní opozici během 80. let dlouhodobě konstantní, tzn. narušit akceschopnost vnitřního nepřítele, vyvolat a podporovat ve strukturách opozice vzájemnou nedůvěru, narušovat vazby a spojení do zahraničí a diskreditovat významné představitele opozice. 

Perosnální stav II. správy FMV v roce 1989 je dostupný zde.

21. odbor I. správy
 • 2. odbor Správy B (1969-1971), odbor "speciální služby" (1971-1974), 21. odbor - analýzy speciálních služeb (1974-1976)

Náčelník:

 • pplk. Stanislav Tomeš "Formánek" (1971 - 1975)

Činnost odboru I. správy MV byla vedena k získávání poznatků o činnosti rozvědek a kontrarozvědných služeb západních státu proti ČSSR, socialistickému táboru a komunistickému a protiimperialistickému hnutí. Odbor se snažil odhalovat pomahače těchto služeb v ČSSR a organizoval aktivní opatření k zamezení jejich činnosti, kompromitoval a diskreditoval imperialismus v očích světové věřejnosti. Rozpracovával problematiku zrádců - emigrantů z řad nositelů státního tajemství zvláštní důležitosti.

K 1.2.1976 byl 21. odbor v počtu 14 míst zrušen.

Viz také: 1. správa FMV, Správa B

23. odbor I. správy
 • do r. 1968: 11. odbor, v období 1969-1971: 2. odbor Správy D, v období 1974-1989: 23. odbor - Odbor výběr, výchova a řízení nelegální rozvědky

Vedení odboru:

 • 1971 - náčelník pplk. Štěpán Meixner "Mráz"

Získaval, vybíral a připravoval kandidáty na nelegální rozvědnou činnost . Vysílal nelegální rozvědčíky a agenturu a řídil nelegální rozvědný aparát v zahraničí. Budoval a organizoval oboustranné operativní spojení s nelegálním rozvědným aparátem. Řídil agenturní síť vybudovanou v zahraničí nebo převzatou nelegálním rozvědným aparátem. Na základě cílů a úklů stanovených ministrem vnitra ČSSR pro nelegální rozvědnou činnost v zájmových zemích organizoval rozpracování objektů a získávání tajných signálů, informací a dokumentů o politickém, vojenském, vědeckotechnickém a hospodářském potenciálu kapitalistických států s cílem odhalovat plány a zámysly imperialistických států proti ČSSR a socialistickému táboru a opatření rozvědných a kontrarozvědných orgánů proti ČSSR.

Viz také: 1. správa FMV, nelegální rozvědka

25. odbor I. správy
 • 33. odbor - obrany a inspekce (1971 - 1974), 33. odbor - kontroly, obrany a ochrany utajovaných skutečností (1974 - 1982), 25. odbor - obrany a ochrany aparátu československé rozvědky

Vedení odboru:

 • 1971 - 1975 náčelník pplk. René Kraus "Kinský"
 • 1975 - 1982 náčelník pplk. Josef Němec "Nový"
 • 1988 - 1990 náčelník mjr. JUDr. Vladimír Sejkora "Artuš"

Odbor do r. 1974 byl operativním útvarem I. správy FMV, který organizoval a koordinoval oblasti práce rozvědky spojené se zajišťováním její bezpečnosti. Cílem činnosti bylo předcházet ohrožení bezpečnosti rozvědky, jejích pracovníků i utajených skutečností ze strany speciálních nepřátelských služeb. Sledoval zájem a snahy nepřátelských speciálních služeb o proniknutí do čs. rozvědky, získané signály a poznatky analyzoval a předkládal návrhy a doporučoval opatření k zajištění bezpečnosti rozvědné práce. Vykonával kontrolně inspekční činnost na základě konkrétních příkazů náčelníka I. správy. Objasňoval případy porušení služebních předpisů a nařízení náčelníka a předkládal je k vyšetřování inspekci MV ČSSR.

V r. 1974 se z odboru vyčlenila inspekční skupina (viz: Inspekce náčelníka I. správy)

Odbor organizoval koordinoval a realizoval úkoly spojené s obranou rozvědného aparátu včetně technické obrany vyčleněných objektů I. správy. Odbor zejména zjišťoval zájem a motivy nepřátelských speciálních služeb o příslušníky československé rozvědky, případně porušování povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech se kterými se seznámili během působení na I. správě. Prováděl preventivní kontrolu vybraných bývalých příslušníků I. správy, kteří byli propuštěni nebo uvolněni z aktivní služby. Prováděl s bývalými příslušníky správy preventivní obranné pohovory, jejich vytěžování po návratu ze zahraničí a zjišťoval další skutečnosti nezbytné pro obranu aparátu rozvědky.

Viz také: 1. správa FMV

26. odbor I. správy

Viz: Odbor zahraniční kontrarozvědky

27. odbor I. správy

Viz: Kádrový odbor I. správy

28. odbor I. správy

Viz: Odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky